Åpenhetsloven Betong og Tre

Åpenhetsloven

Lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold (Åpenhetsloven) trådde i kraft 1. juli 2022. Selskapet Betong & Tre AS er pliktig til å utføre og redegjøre for aktsomhetsvurderinger innen 30. juni hvert år. Loven skal fremme virksomheters respekt for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, samt sikre allmennheten tilgang på informasjon.

Loven pålegger virksomheter som Betong & Tre AS en informasjonsplikt, samt en plikt til blant annet å gjennomføre aktsomhetsvurderinger som skal redegjøres for i en rapport som publiseres minst en gang i året. Informasjonsplikten er gjeldende fra loven trer i kraft 1. juli 2022, mens redegjørelsen for aktsomhetsvurderingene skal offentliggjøres innen 30. juni 2023.

Åpenhet i alle ledd

Betong & Tre AS anerkjenner betydningen av å sette fokus på menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i sin virksomhet og nedover i leverandørkjeden. Vi tar vårt samfunnsansvar på alvor, og er i gang med å implementere åpenhetsloven i virksomheten.

Vi krever ærlighet og redelighet i alle forhold som angår vår forretningsvirksomhet. Både av våre leverandører, samarbeidspartnere og av oss selv forventer vi en høy etisk standard. Vi tolererer ingen former for korrupsjon, bestikkelser, underslag, konkurransesamarbeid, diskriminering eller trakassering. Vi forventer at våre leverandører respekterer menneskerettigheter og anstendige og trygge arbeidsforhold gjennom hele verdikjeden deres. Vårt mål er et ryddig og ordentlig forhold til våre ansatte, kunder, leverandører, samarbeidspartnere, miljøet og samfunnet generelt.

Transparent og åpent

Åpenhetsloven gir enhver rett til å be virksomhetene om informasjon om hvordan de håndterer negative konsekvenser på grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Ved ønske om slik informasjon fra Betong & Tre AS, kan du sende oss en e-post.

Vi leverer avtalt kvalitet til avtalt tid og pris.
Vårt hovedfokus er fornøyde kunder og fornøyde ansatte.

Vi leverer avtalt kvalitet til avtalt tid og pris. Vårt hovedfokus er fornøyde kunder og fornøyde ansatte.